Forløb i forældrekompetenceundersøgelse

Forløb FKU

En FKU strækker sig typisk over 2-3 måneder. Undersøgelsen indledes med et opstartsmøde, hvor socialrådgiver, familien og vi deltager. Såfremt det vurderes relevant og hensigtsmæssigt deltager nogle gange relevante personer omkring familien enten til opstartsmøde eller til et efterfølgende netværksmøde. Herefter består undersøgelsen af samtaler, interviews og observationer med familien både hver for sig og sammen. Såfremt muligt foregår undersøgelsen i familiens eget hjem.

Undersøgelsen inkluderer endvidere læsning af relevante sagsakter fremsendt af kommunen og efter aftale eventuel individuel psykologisk testing af en eller flere familiemedlemmer. Når alle dele af undersøgelsen er foretaget, bearbejdet og analyseret vil vi i fællesskab gennemgå konklusioner og undersøgelsens resultater, inden rapporten endelig sendes videre til den henvendte myndighed.

psykolog-else-brunvand30

Hvad kan en FKU specifikt indeholde?

  • Gennemlæsning af sagsakter
  • Vurdering af tilknytningsmæssig kapacitet
  • Undersøgelse af kognitive færdigheder
  • Observation af samspil mellem forældre og barn, herunder anvendelse af både ustrukturerede og strukturerede samspilsobservationer
  • Neuropsykologiske tests for at få en vurdering af færdigheder inden for hukommelse, opmærksomhed og eksekutive funktioner, hvis dette er relevant for barnet eller forældrene
  • Undersøgelse af forældrenes refleksiv funktion og mentaliseringsevner

psykolog-else-brunvand21

Der udarbejdes altid en grundig rapport som afslutning på en forældrekompetence undersøgelse. Vi er optaget af, at konklusion og anbefalinger er præcist formuleret og let forståelig. Dette med henblik på at rapporten i så høj grad som muligt kan anvendes og indgå løbende i kommunens vurderinger af nødvendig tiltag og foranstaltninger med henblik på at sikre barnets tarv. På baggrund af forældrekompetenceundersøgelsen, vil kommunen typisk vurdere, om der er behovet for konkrete  foranstaltninger i familien eller om det er nødvendigt at anbringe barnet eller børnene udenfor hjemmet i en kortere eller længere periode. Vi anbefaler og vægtlægger en opfølgende dialog for at understøtte implementeringer og ændringer i henhold til den viden rapporten tilvejebringer for at understøtte barnets hverdag for at sikre barnets udvikling og trivsel.

Nysgerrig efter at høre mere?